Forskarskolan Just Transitions | Urban Futures
Bild
Foto: Eoneren
Länkstig

Forskarskolan Just Transitions

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Just Transitions – Forskarskola om ledning och organisering för rättvis urban och regional klimatomställning bygger kunskap och kompetens kring en av vår tids största utmaningar. Med stöd av sju doktorander som verkar i gränslandet mellan akademi och praktik undersöker den hur en rättvis klimatomställning kan förverkligas på lokal nivå. Genom forskningssamarbetet vill parterna etablera en svensk plattform för rättvisa klimatomställningar.

Rättvis klimatomställning

Klimatförändringen är vår tids största utmaning. Att uppnå globalt överenskomna temperaturnivåer är fortfarande möjligt, men kräver genomgripande omvandlingar inom alla sektorer. Många städer har formulerat ambitiösa klimatplaner och mål. I många av dem lyfts ”rättvisa” som avgörande för att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp som också erbjuder fullvärdiga livsmiljöer för samtliga invånare. Dock saknas generellt kunskap och kompetens kring vad en ‘rättvis klimatomställning’ innebär, och hur en sådan möjliggörs i praktiken. Inte minst behövs kunskap om hur offentliga organisationer kan bygga kapacitet att verka för och i en sådan utveckling, utifrån sina olika roller och rådighet i styrsystemet.

Offentliga organisationers möjligheter till förändring

Forskarskolan Just Transitions samlar kompetens kring bland annat styrning, omställning, design, urban rättvisa, och transdisciplinära och gränsöverskridande forskningssamarbeten, för att bygga de kunskaper, metoder och kompetenser som behövs för att realisera en rättvis klimatomställning på urban och regional nivå. Fokus läggs på offentliga organisationers möjligheter att möjliggöra sådan utveckling.

Parterna

Just Transitions leds från Linköpings universitet i samarbete med Urban Futures. Det är en av fem forskarskolor som finansieras av Formas inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Fem offentliga och tre akademiska parter ingår:

  • Linköpings universitet
  • Göteborgs universitet
  • Chalmers tekniska högskola
  • Linköpings kommun
  • Länsstyrelsen Östergötland
  • Norrköpings kommun
  • Göteborgs Stad
  • Västra Götalandsregionen

Den långsiktiga ambitionen är att etablera en plattform för rättvisa klimatomställningar på lokal och regional nivå, som samordnas genom Urban Futures.