Urbana stationssamhällen - realisering av potentialer i stationsnära områden | Urban Futures
Image
Tågstation i Varberg
Photo: Jenny Sjödin
Breadcrumb

Urbana stationssamhällen - realisering av potentialer i stationsnära områden

Forskningsprojekt
Active research
Project period
2022 - 2024
Project owner
Urban Futures

Short description

Det finns en stor komplexitet i att planera stationsnära områden. Det finns yttre begränsningar i form av exempelvis buller, vibrationer och barriärer såsom järnvägen i sig. Samtidigt kan en ökad tillgänglighet, förtätning och funktionsblandning bidra till ett mer levande stationssamhälle och gynna hållbarhet på flera sätt.

Transportplanering och stadsutveckling integreras

Stationsnära områden är även speciella eftersom tillgängligheten har en lokal dimension som påverkas av gatunätverket och dess centralitet, men även en regional och nationell dimension som påverkas av järnvägen och dess kapacitet. Stationer och stationsnära områden är länken mellan dessa två system. Transportplanering och stadsutveckling behöver därför integreras, men frågorna är komplexa vilket gör det svårt att få en överblick.

Analys- och utvärderingsmetod

I det avslutade projektet Urbana stationssamhällen – förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet (2020-2022) har en analys- och utvärderingsmetod med fokus på täthet och tillgänglighet i stationsnära områden utvecklats, som erbjuder ett stöd i att få denna överblick. Metoden utgår från GIS-analyser och indikatorer kopplade till Agenda 2030:s mål 11, Hållbara städer och samhällen. Ökad kunskap om hur metoden samspelar med och kan stödja de institutionella förutsättningarna för planering och genomförande behövs, liksom hur den kan tillämpas i praktisk planering i verkliga fall.

Metoden testas och utvecklas genom samskapande

I Projektet Urbana stationssamhällen – realisering av potentialer i stationsnära områden kommer den framtagna analys- och utvärderingsmetoden att testas och vidareutvecklas tillsammans med berörda aktörer på lokal och regional nivå i samskapande processer. Utgångspunkten kommer vara den fysiska platsens unika egenskaper och lokal kunskap om hinder och utvecklingspotentialer. Målet är att skapa bättre möjligheter att integrera transportplanering med stadsutveckling och på så sätt realisera potentialer för förtätning och skapa mer tillgängliga och hållbara stationsnära områden.

De kommuner och stationsområden som är engagerade i projektet är: 

  • Ale kommun med Älvängens station
  • Lerums kommun med Floda station
  • Stenungsunds kommun med Stenungsunds station

Beslutsstöd och genomförande

Projektet kommer att resultera i en arbetsmetodik för utveckling av stationsnära områden. Den redan framtagna metoden kombineras med beprövade metoder och verktyg för samskapande och utvecklade institutionella styrmedel i en fallstudie med tre kommuner i Göteborgsregionen.

Det övergripande syftet med projektet är att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar utveckling av stationssamhällen genom att nyttja stationsnära områdens potentialer. Resultatet bidrar till bättre beslutsstöd och former för samverkan i förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet, mellan planerande aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Projektet förväntas även bidra till ökad kunskap om hur vi minskar gapet mellan mål om stationsnära utveckling och det faktiska genomförandet.

Projektet utvecklar metoden som beskrivs i rapporten Förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet: Utveckling av en analys- och utvärderingsmetod.

Förtätning på rätt spår

Projektet arrangerar Webbinarieserien Förtätning på rätt spår som vill ge en ökad förståelse för konsekvenser av förtätning av stationsnära områden med hänsyn till de globala målen för hållbar utveckling.

Här hittar du information om webbinarierna, dokumentation och inspelningar från några av webbinarierna.

Navigate to video: #1 Hur påverkar tillgängligheten förtätningspotentialen?
Video (35:05)
#1 Hur påverkar tillgängligheten förtätningspotentialen?
Navigate to video: #2 Hur påverkar barriärer tillgänglighet?
Video (40:20)
#2 Hur påverkar barriärer tillgänglighet?
Navigate to video: #7 Hållbar landsbygdsmobilitet: Verktyg och tips från fem kommuner i Småland
Video (44:15)
#7 Hållbar landsbygdsmobilitet: Verktyg och tips från fem kommuner i Småland
Navigate to video: #8 Nya verktyg för stadsutveckling i stationsnära områden
Video (59:26)
#8 Nya verktyg för stadsutveckling i stationsnära områden