Urbana stationssamhällen - förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet | Urban Futures
Bild
Tågstation i Göteborg
Foto: NTI Mediegymnasiet
Länkstig

Urbana stationssamhällen - förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Urban Futures

Kort beskrivning

Stationer ökar tillgänglighet på regional och nationell nivå och skapar potential för utveckling i stationsnära samhällen. Samtidigt påverkas stationssamhällen av hinder i den bebyggda miljön. Den största barriären är järnvägen i sig, som skapar möjligheter men som också kan få negativa konsekvenser för social och ekonomisk hållbarhet, såsom buller, vibrationer och dålig luftkvalitet. En ökad förståelse av dessa konsekvenser och en värdering av lösningar utifrån de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, skulle leda till bättre planering och utveckling av framtidens stationssamhällen.

Samverkan och beslutsunderlag

Syftet med projektet var därför att utveckla en analysmetod för utvärdering av tillgänglighet och täthet utifrån de globala målen, särskilt mål 11: Hållbara städer och samhällen.

Förhoppningarna är att resultaten av analysen leder till insikter om möjliga konflikter och synergier mellan sociala, ekonomiska och ekologiska effekter, men också mellan Trafikverkets och kommunernas uppdrag och mål. Därmed blir analysresultatet ett viktigt beslutsunderlag i kommunernas och Trafikverkets gemensamma planering och utveckling av framtida stationsområden och -samhällen i Sverige.

Projektet byggde vidare på kunskapsprocessen Det urbana stationssamhället som pågick inom Mistra Urban Futures 2014-2019 och fortsätter i projektet Urbana stationssamhällen - realisering av potentialer i stationsnära områden.

Resultat

Projektet resulterade i rapporten Förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet: Utveckling av en analys- och utvärderingsmetod.

Analys- och utvärderingsmetoden är tänkt att användas i dialog mellan berörda parter, för att stödja gemensamma genomförandestrategier. Trafikverket, regioner och kommuner är några aktörer som kan ha nytta av resultaten då de är viktiga för samspelet mellan lokala, regionala och nationella infrastruktur- och förtätningsprojekt.

Tågräls ovanifrån

Förtätning på rätt spår

Projektet arrangerade Förtätning på rätt spår, en webbinarieserie om förtätning i stationsnära områden.