Well-Neighborhood - Kvantifiera urban psykisk hälsa för att stödja designprocesser | Urban Futures
Bild
Person på cykel i en stad
Foto: Unsplash
Länkstig

Well-Neighborhood - Kvantifiera urban psykisk hälsa för att stödja designprocesser

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2020 - 2020
Projektägare
Chalmers

Finansiär
Urban Futures (via Chalmers in-kindmedel)

Kort beskrivning

Det finns sedan tidigare genomförda vetenskapliga studier av hur utformningen av stadsrummet påverkar och stödjer invånarnas psykiska hälsa. Däremot sammanfaller resultaten sällan inom ett och samma övergripande ramverk. Detta skapar ett kommunikationsgap mellan olika discipliner och mellan forskning och praktik. Behovet finns därför att överföra kunskap om hur stadsplanering påverkar olika områdens eller stadsdelars psykiska hälsa.

WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i. Psykisk hälsa är alltså inte detsamma som frånvaron av psykisk sjukdom.

Psykisk hälsa i olika områden eller stadsdelar handlar bland annat om hur personer interagerar med utomhusmiljön såsom olika trygghetsaspekter, trafiksäkerhet, tillgänglighet, möjligheten att gå och promenera på ett bra sätt och känsla av tillhörighet.

Projektet fokuserar på ”bikeability” alltså möjligheten att på att bra sätt ta sig fram på cykel, eftersom det här finns en avsaknad av evidensbaserat beslutsstöd. Syftet är därför att utveckla just ett evidensbaserat beslutsstöd med fokus på hur den byggda miljön påverkar cykelbeteende, vilket i sin tur påverkar den psykiska hälsan på områdes- eller stadsdelsnivå.