URBEX: Exploring urban experiments for food system transformation | Urban Futures
Bild
Flygande maskrosfrön
Foto: Unsplash
Länkstig

URBEX: Exploring urban experiments for food system transformation

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2024 - pågående
Projektägare
Urban Futures

Finansiär
Urban Futures (via Chalmers in-kindmedel)
Område
Hållbarhet & miljö

Kort beskrivning

Projektet handlar om urbant utforskande i staden med koppling till urban mat och fokuserar på de kommunala aktörernas föränderliga roll inom livsmedelsystemomvandling utifrån en fallstudie.

Urban odling har blivit en alltmer eftertraktad alternativ lösning till de påtagliga ekologiska och socioekonomiska utmaningarna inom Sveriges jordbruks- och livsmedelssystem. Förutom kortare transportsträcka, har urbana odlingar potential att stärka den lokala arbetsmarknaden och skapa ett mer socialt sammanhang för områden genom närproducerade varor. Trots dessa fördelar är det en svår och komplex övergång för städer att genomgå och kräver en djupare förståelse för hur en sådan process ska gå till i praktiken.

Urbex är ett Chalmers initierat forskningsprojekt i samarbete med Göteborgs Stad som undersöker den praktiska implementeringen av urbana odlingar i städer och hur de kommunala aktörernas roll måste förändras för att möjliggöra denna övergång.

Projektets fokus ligger på utvecklingen av ett urbant experiment som drivs av Göteborgs Stad och Göteborg Energi. Det bygger på ett koncept utvecklat inom ramen för projektet Cirkulära Affärsmodeller inom Gröna Näringar (CAGN) och omfattar ett växthus som drivs med spillvärme från ett datacenter.

Såddprojekt 2024

Chalmers avsätter under 2020-2024 medel för att stötta ett brett engagemang av Chalmersforskare inom Urban Futures. Under 2024 finansierades fyra såddprojekt, där ambitionen var att utveckla kunskap och samarbeten av långsiktigt värde för Urban Futures och centrumets parter. Genom såddprojekten finns möjlighet att testa olika idéer genom exempelvis förstudier och pilotprojekt.

URBEX är ett av 2024 års såddprojekt. Har du frågor om satsningen kontakta Linus Thomson, Innovation and R&D management, linus.thomson@chalmers.se.