TaCare: A User-Defined Tangible Interface to Enhance Plant Care | Urban Futures
Bild
Flygande maskrosfrön
Foto: Unsplash
Länkstig

TaCare: A User-Defined Tangible Interface to Enhance Plant Care

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2023 - 2023
Projektägare
Urban Futures

Finansiär
Urban Futures (via Chalmers in-kindmedel)

Kort beskrivning

Kopplingen mellan växter och människan påverkar förståelsen och utformningen av våra stadsmiljöer.

Naturen och växter ses ofta som en resurs som ska användas, snarare än en likvärdig del av vårt samhälle. Detta är särskilt vanligt i städer, trots att en närmare relation till naturen och växter stärker vårt välbefinnande. För att ta sig an detta behövs nya sätt för människor att engagera sig i grönskan i städer. Ny teknik har en potential att förstärka relationen mellan växter och människa.

Fokus för projektet är därför att utveckla en prototyp som kan förstärka människors förmåga att interagera med växter och därmed också förbättra den övergripande förmågan att förstå grönskans roll i städer.

Såddprojekt 2023

Chalmers avsätter under 2020-2024 medel för att stötta ett brett engagemang av Chalmersforskare inom Urban Futures. Under 2023 finansierades fem såddprojekt, där ambitionen var att utveckla kunskap och samarbeten av långsiktigt värde för Urban Futures och centrumets parter. Genom såddprojekten finns möjlighet att testa olika idéer genom exempelvis förstudier och pilotprojekt.

TaCare: A User-Defined Tangible Interface to Enhance Plant Care är ett av 2023 års såddprojekt. Har du frågor om satsningen kontakta Julia Fredriksson, forskare, Stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och samordnare för Chalmers engagemang i Urban Futures, julia.fredriksson@chalmers.se.