Styrning för jämlik och inkluderande klimatomställning i Göteborg | Urban Futures
Länkstig

Styrning för jämlik och inkluderande klimatomställning i Göteborg

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - 2024
Projektägare
Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen

Finansiär
Formas

Kort beskrivning

Göteborgs Stad har satt ambitiösa klimatmål om att ha ett klimatavtryck nära noll 2030 Men för att lyckas krävs att den nära kopplingen mellan inkludering och klimatomställning uppmärksammas i högre grad.
En erfarenhet från flera satsningar på att skapa en jämlik och inkluderande klimatomställning är att detta försvåras av att frågorna är uppdelade i olika program som styr stadens förvaltningar och bolag. Programmen har olika karaktär och styrs och följs upp på olika sätt.

Projektet kommer därför att adressera den komplexa utmaningen att ”på mycket kort tid skapa kapacitet för en inkluderande klimatomställning inom ramen för befintliga program.” Projektet kommer att gå igenom relevanta program och planer och bland annat förtydliga hur de har potential att bidra till stadens övergripande mål för klimat och jämlikhet. Det kommer också att fånga upp praktiska erfarenheter genom ett antal fallstudier som representerar satsningar som på olika sätt söker förena klimat och inkludering.

Baserat på dessa undersökningar kommer projektet att föreslå hur stadens styrning och ledning kan förstärkas för att bättre integrera klimatmässig och inkluderande omställning.

En ambition är också att resultatet ska vara till nytta för andra städer med liknande utmaningar, bland annat de städer som ingår i EU:s 100 klimatneutrala städer 2030. Projektet kommer också att bidra till förstärkt och breddad samverkan mellan Göteborgs Stad, akademin och andra interna och externa aktörer.