SamLab – Samverkan för genomförande av kommunal klimatanpassning genom policylabb | Urban Futures
Länkstig

SamLab – Samverkan för genomförande av kommunal klimatanpassning genom policylabb

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2023 - 2025
Projektägare
Göteborgsregionen

Kort beskrivning

En viktig del av ansvaret för klimatanpassningens genomförande i Sverige ligger på kommunerna som vittnar om stora utmaningar med att gå från ord till handling i klimatanpassningsarbetet. Projektet tar fasta på utmaningar i den kommunala organiseringen av arbetet, som inte löses med tekniska åtgärder utan kräver policyutveckling, och syftar till att långsiktigt säkerställa genomförande av klimatanpassningsarbete i kommunerna.

Projektets mål är att tillsammans med deltagande kommuner utveckla policy kring arbetssätt, rollfördelning, prioritering och hantering av målkonflikter i klimatanpassningsarbetet. Dessa policyer kommer att leda till allmänna policyrekommendationer som kan tillämpas av kommuner nationellt för att förbättra rutiner och samverkan i deras klimatanpassningsarbete. Projektet ska också leda till långsiktiga samverkansforum för diskussion och erfarenhetsutbyte om klimatanpassning. Policyerna utvecklas genom en samskapande policylabb med brett deltagande från kommuner och andra intressenter.