Mind the gap - Målbilder och strategier för en mellankommunal planering på riktigt | Urban Futures
Bild
Soluppgång över skärgården
Foto: Claude Gabriel via Unsplash
Länkstig

Mind the gap - Målbilder och strategier för en mellankommunal planering på riktigt

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2022 - 2022
Projektägare
Chalmers

Samarbetspartners
Göteborgsregionen
Finansiär
Urban Futures (via Chalmers in-kindmedel)

Kort beskrivning

För många människor pågår vardagslivet alltmer mellan flera centra, knutpunkter och mötesplatser. Många arbetar och bor exempelvis i olika orter. För att möta ett allt större behov av planering som omfattar hela regioner behöver fysisk planering i Sverige i större utsträckning ske på en mellankommunal och delregional nivå.

Den här typen av planering är komplex. Det saknas etablerade administrativa organisationer och lagstiftning. Planeringen baseras idag därför ofta på frivilliga överenskommelser mellan kommuner. Bland annat används delregionala målbilder, som fungerar som verktyg för gränsöverskridande samarbetsformer. Men nya planeringsinstrument och nya samarbetsformer behövs.

Det delregionala planeringsarbetet inom Göteborgsregionen (GR) är ett exempel. Arbetet har de senaste åren konkretiserat genom fördjupade målbilder och strategidokument. Men det finns potential att göra mer. Syftet med studien var därför att kartlägga möjligheter och hinder för att utveckla planeringsinstrument och samarbetsformer för lokal-regional planering.

Utgångspunkten var två av de strukturerande elementen i Göteborgsregionens strukturbild. Stråket Göteborg-Borås, som drivs gemensamt av Göteborgsregionens och Boråsregionens kommunalförbund och processen bakom fördjupad strukturbild för kustzonen som antogs 2019 står i fokus.

Projektet resulterade i rapporten MIND THE GAP – Målbilder och strategier för en mellankommunal planering på riktigt. Rapporten visar på punkter som är särskilt viktiga att beakta i fortsatta mellankommunala samverkansprojekt.  Resurstilldelning, politisk förankring och möjligheten att ta hand om resultaten är några av dessa aspekter. 

Projektet låg även till grund för en större forskningsansökan.