Mellanstaden - Att överbrygga glappet mellan förtätning och sociala värden | Urban Futures
Länkstig

Mellanstaden - Att överbrygga glappet mellan förtätning och sociala värden

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2021 - 2021
Projektägare
Chalmers

Finansiär
Urban Futures (via Chalmers in-kindmedel)

Kort beskrivning

Många av dagens förtätningsprojekt tar gemensamma öppna ytor i anspråk. Dessa ytor har ofta ett stort socialt värde för lokalsamhället då de bidrar till social interaktion, rekreation och hälsa.

Trots att det finns metoder för att kartlägga sociala värden får detta arbete sällan genomslag i det byggda då det ofta saknas helhetsperspektiv genom hela planerings- och genomförandeprocessen samt verktyg för att hantera målkonflikter.

Projektet var en förstudie som syftade till att undersöka målkonflikter och organisatoriska aspekter som hindrar implementering av sociala värden i planeringsprocesser. Med utgångspunkt i en fallstudie av Göteborg riktades fokus mot de områden som ligger strax utanför centrala staden, som i Göteborgs stads utvecklingsstrategier kallas mellanstaden. Det långsiktiga syftet är att utveckla verktyg som lyfter fram ett helhetsperspektiv på sociala värden genom hela planerings- och genomförandeprocessen vid förtätning.

Projektet förväntades resultera i en större forskningsansökan med fokus på hur arbetet med befintliga sociala värden kan implementeras genom hela planerings- och genomförandeprocessen och därigenom få ett konkret genomslag i den byggda miljön.