Green PST - grön infrastruktur som en integrerad del av nätverksanalys | Urban Futures
Länkstig

Green PST - grön infrastruktur som en integrerad del av nätverksanalys

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2021 - 2021
Projektägare
Chalmers

Finansiär
Urban Futures

Kort beskrivning

Förtätning har visat sig bidra till vissa centrala mål i Agenda 2030, men strider samtidigt mot andra. Grönområden antas vara en central lösning eftersom de bidrar till större motståndskraft mot klimatförändringseffekter och påverkar folkhälsa och välbefinnande positivt.

Trots kunskap om att kopplingar mellan grönområden är viktiga, fokuserar verktyg som används idag på att mäta effektivitet av grönytor främst utifrån gröna kvaliteter som finns lokalt.

Syftet med projektet var därför att inventera behovet av ett verktyg som tar hänsyn till hela systemet av grönytor och att kravspecificera dess funktionalitet. Ett sådant verktyg skulle kunna möjliggöra för planeringspraxis att integrera dessa typer av analyser i designprocessen och även stödja projekt så att de mer effektivt bidrar till hållbarhetsmål 11, hållbara städer och samhällen och mål 15, ekosystem och biologisk mångfald.

2021 startade ett projekt med finansiering av Formas där ett sådant verktyg utvecklades för att förutsäga potentialer och känsligheter kopplade till infrastrukturella förändringar i stadsmiljöer. Det nya analysverktyget integrerar socioekonomisk modellering med metoder som hanterar grön och blå infrastruktur, inklusive ekologiska korridorer och ekosystemtjänster samt kulturhistoriska värden och funktioner.

För mer information: Tools for Integrated Effect Analysis of Infrastructure