Dekoloniala perspektiv på staden och universitetet (DECOLONIAL) | Urban Futures
Bild
Flygande maskrosfrön
Foto: Unsplash
Länkstig

Dekoloniala perspektiv på staden och universitetet (DECOLONIAL)

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2023 - 2023
Projektägare
Urban Futures

Finansiär
Urban Futures (via Chalmers in-kindmedel)

Kort beskrivning

Projektet undersöker hur dekoloniala perspektiv kommer till uttryck i staden och hur de slår igenom när det gäller frågan om för vem vi bygger staden.

Dekoloniala perspektiv utgår från erfarenheter av att vara framställd som ’den andre’, erfarenheter som kopplar människor till särskilda platser, och som ofta kommer till uttryck i föreställningar om att inte höra till, att vara exkluderad från de privilegier och rättigheter som definierar vithet.

Projektet utgår från Göteborgs Stads handlingsplan för att motverka rasism från 2020 liksom från en kartläggning som 2022 presenterades av Socialförvaltning nordost, om ungdomars erfarenhet av att utsättas för rasism.

Tillsammans med Göteborgs Stads stadsledningskontor och Socialförvaltning nordost kommer projektet arbeta vidare med dessa frågor, både för att undersöka mer i detalj var i staden dessa ungdomar inte kan röra sig utan att riskera diskrimineras, hur deras erfarenheter osynliggörs genom isolering, och tillsammans diskutera hur deras rätt till staden kan tydliggöras. Detta för att problematisera frågan om för vem vi bygger staden.

Projektet problematiserar även frågor kring var kunskap produceras, och hur vi från vår västliga synpunkt ser på frågor kring Globala syd och Globala nord.

Såddprojekt 2023

Chalmers avsätter under 2020-2024 medel för att stötta ett brett engagemang av Chalmersforskare inom Urban Futures. Under 2023 finansierades fem såddprojekt, där ambitionen var att utveckla kunskap och samarbeten av långsiktigt värde för Urban Futures och centrumets parter. Genom såddprojekten finns möjlighet att testa olika idéer genom exempelvis förstudier och pilotprojekt.

Dekoloniala perspektiv på staden och universitetet (DECOLONIAL) är ett av 2023 års såddprojekt. Har du frågor om satsningen kontakta Kristina Grange, forskare, Stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, kristina.grange@chalmers.se.