Ny metod integrerar transportplanering och stadsutveckling | Urban Futures
Breadcrumb

Ny metod integrerar transportplanering och stadsutveckling

Published

I en ny rapport har en analys- och utvärderingsmetod utvecklas för att kunna utvärdera olika alternativ i utvecklingen av stationsnära områden. Förhoppningen är att metoden ska fungera som en brygga mellan olika aktörer som Trafikverket, regionen och kommunen och bidra till att skapa mer levande och tillgängliga stationssamhällen.

Det finns en vilja att förtäta i närheten av stationer för att öka användningen av kollektivtrafik och därmed minska klimatpåverkan kopplad till transporter. Förtätning bidrar bland annat till att skapa levande stationssamhällen, med blandade funktioner, god tillgänglighet och miljöer som är trygga och vistelsevänliga där olika grupper och behov möts. Potentialerna är många men så även utmaningarna. Förtätning av stationsnära områden kan också leda till oönskade konsekvenser för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

En ny rapport hoppas ge en ökad förståelse för förtätning i relation till regional tillgänglighet samt för positiva och negativa konsekvenser av förtätning i stationsnära områden. Den bidrar också med insikter om hur olika alternativ för utveckling av stationsnära områden kan värderas utifrån Agenda 2030, särskilt Mål 11: Hållbara städer och samhällen.

Ny metod skapar en överblick och utvärderar alternativ

Stationsnära områden är speciella eftersom tillgängligheten har en lokal dimension som påverkas av gatunätverket och dess centralitet, men även en regional och nationell dimension som påverkas av järnvägen och dess kapacitet. Stationer och stationsnära områden är länken mellan dessa två system. Transportplanering och stadsutveckling behöver därför integreras, men frågorna är komplexa vilket gör det svårt att få en överblick.

Image

En integrerad analys- och utvärderingsmetod. För att analysera dynamiken mellan tillgänglighet och täthet på lokal och regional nivå och utvärdera dess konsekvenser i relation till Mål 11 har en teoretisk modell med fokus på tillgänglighet och täthet (till vänster) utvecklats vidare i en analys- och utvärderingsmetod (till höger).

En analys- och utvärderingsmetod har utvecklats i projektet för att erbjuda ett stöd i att få denna överblick. Metoden består av två delar: Plats-Nod modellen och Platsutvärderingsmetoden. Plats-Nod modellen och Platsutvärderingsmetoden är fristående från varandra, men används med fördel tillsammans. Båda bygger på mätbara indikatorer som beräknas genom rumsliga analyser som helst görs med stöd av ett geografiskt informationssystem (GIS).

En integrerad analys- och utvärderingsmetod. För att analysera dynamiken mellan tillgänglighet och täthet på lokal och regional nivå och utvärdera dess konsekvenser i relation till Mål 11 har en teoretisk modell med fokus på tillgänglighet och täthet (till vänster) utvecklats vidare i en analys- och utvärderingsmetod (till höger).

Användningsområden

En styrka med metoden är att den kommunicerar mellan olika parametrar samt mellan olika skalor och därmed kan fungerar som en brygga mellan olika aktörer som Trafikverket, regionen och kommunen. Metoden är specifik nog för att vara konkret och tillämpbar, men samtidigt flexibel nog för att kunna användas för olika slags stationsnära områden. Metoden bidrar också med ny kunskap genom att kunna kvantifiera mer mjuka värden och skapa möjligheter att lyfta sociala hållbarhetsfrågor i dialogen mellan olika aktörer.

Rapporten är framtagen inom projektet Urbana stationssamhällen – förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet (2020–2022). Huvudförfattare är Meta Berghauser Pont, Chalmers tekniska högskola, Nina Hannula (numera Johansson), Göteborgsregionen och Sanna Isemo, Urban Futures, och därtill åtta medförfattare från både forskning och praktik.

Projektet har finansierats av Trafikverket och bedrivits i samverkan mellan Urban Futures vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV (projektägare), Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers tekniska högskola, Göteborgsregionen (GR), Samhällsplanering vid Högskolan Dalarna och Samhällsplanering och miljö vid KTH.

Arbetet fortsätter – metoden utvecklas

Projektet Urbana stationssamhällen – realisering av potentialer i stationsnära områden har beviljats 4,7 miljoner från Trafikverket för att fortsätta arbetet. I projektet, som startade i september 2022, kommer analys- och utvärderingsmetoden testas tillsammans med kommuner i Göteborgsregionen. Berörda aktörer på lokal och regional nivå kommer involveras i samskapande processer.

Ladda ned rapporten och läs mer

AV: JENNY SJÖDIN