Forskarskolan Just Transitions söker doktorander | Urban Futures
Breadcrumb

Forskarskolan Just Transitions söker doktorander

Published

Doktorandtjänster finns nu att söka på Chalmers, Göteborgs universitet och Linköpings universitet inom Forskarskolan Just Transitions med fokus på ledning och organisering för en rättvis klimatomställning.

I forskarskolans doktorandprojekt interagerar doktoranderna med kommunala och regionala processer och utvecklar kunskap om de förutsättningar och förmågor som krävs för samverkan, ledning och styrning mot en klimaträttvis omställning.

Doktoranderna arbetar tvärdisciplinärt på ett av partneruniversiteten tillsammans med en offentlig aktör. Projekten utvecklas utifrån de offentliga parternas behov.

Chalmers tekniska högskola, arkitektur (1 tjänst)

Doktorandtjänsten utlyses i kritiska urbana studier vid avdelningen Stadsbyggnad, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Det aktuella doktorandprojektet avser att belysa Göteborgs kommuns stadsledningskontors arbete för en rättvis klimatomställning. Stadsledningskontoret ansvarar för att samordna stadens arbete, en roll som innefattar att driva ett omställningsarbete som inkluderar alla hållbarhetsdimensioner. Projektet utgår från stadens arbete med "Ett jämlikt Göteborg" och "En ekologiskt hållbar stad".

Sista ansökningsdag: 10 mars 2023: Tjänsten är tillsatt. 

Göteborgs universitet, företagsekonomi (1 tjänst)

Doktorandanställningen utlyses vid Företagsekonomiska institutionen. I detta projekt samarbetar doktoranden med Göteborgs stad och stadsbyggnadsförvaltningen. Stadsbyggnadsförvaltningen är ansvarig för att implementera stadens strategi ’planering för en grön och robust stad’, inom stadens miljöprogram med en särskild inriktning mot integration av ekosystemtjänster i stadsplanering.

Sista ansökningsdag: 15 mars 2023 (ansökningstiden har förlängts): Tjänsten är tillsatt. 

Göteborgs universitet, samhällsvetenskapliga miljöstudier (2 tjänster)

Institutionen för globala studier utlyser två doktorandtjänster.

Den ena doktoranden ska utforma sitt avhandlingsprojekt i samarbete med Göteborgs Stads miljöförvaltning som ansvarar för att driva och samordna stadens klimatarbete utifrån målen och strategierna i stadens miljö- och klimatprogram. I det arbetet ingår att säkerställa att klimatarbetet också förstärker andra ambitioner i staden, inte minst målsättningen att skapa en jämlik stad.

Den andra doktoranden ska utforma sitt avhandlingsprojekt i samarbete med Västra Götalandsregionen som ansvarar för att driva och samordna omställningen mot ett mer hållbart och konkurrenskraftigt samhälle på regional nivå. Det regionala arbetet sker i samverkan mellan flera regionala förvaltningar och styrs av regionala strategier.

Sista ansökningsdag: 28 april 2023 (ansökningstiden har förlängts): Tjänsterna är tillsatta. 

Linköpings universitet, design (1 tjänst)

Doktorandtjänsten utlyses vid Institutionen för datavetenskap.

Doktoranden med fokus på design ska utforma sitt projekt i samarbete med Länsstyrelsen Östergötland, i mötet mellan arbetet med social hållbarhet, gestaltad livsmiljö och hållbart resande. Det arbetet omfattar bland annat övergripande gestaltningsfrågor kopplade till en rättvis klimatomställning i samband med regional styrning och ledning för utvecklingen av jämlika klimatneutrala transporter.

Sista ansökningsdag: Tjänsten är tillsatt. 

Linköpings universitet, socialt arbete (1 tjänst)

Tjänsten är tillsatt. 

Linköpings universitet, teknik och social förändring (1 tjänst)

Doktorandtjänsten utlyses vid Institutionen för Tema.

Doktoranden i tema Teknik och social förändring ska utforma sitt avhandlingsprojekt i samarbete med Linköpings kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för att driva och samordna stadens klimatarbete utifrån målen och strategierna i stadens klimat- och energiprogram.

Forskningen kommer också att knyta an till projektet Klimatneutrala Linköping 2030. Ett nyckelområde för dessa ambitioner, som är lika viktigt för klimatförändringarna som för den sociala rättvisan, är transporter. Omställningen till ett hållbart och rättvist transport- och mobilitetssystem i Linköping är därför ett tilltänkt fokusområde i doktorandarbetet.

Sista ansökningsdag är: Tjänsten är tillsatt. 

Om Forskarskolan Just Transitions

Forskarskolan Just Transitions bygger kunskap och kompetens kring hur en rättvis klimatomställning kan förverkligas i en lokal kontext.

Forskarskolan har två byggstenar:

Sju doktorandprojekt som är integrerade i de offentliga parternas verksamheter, med handledare från såväl akademi som praktik.

Etableringen av en svensk plattform för rättvisa klimatomställningar som drivs av Urban Futures och är tillgänglig även för doktorander och yrkesverksamma utanför forskarskolan.

Forskarskolans aktiviteter omfattar båda byggstenarna och är utformade för att tillsammans skapa ett ‘ekosystem’ av olika lärandesituationer mellan olika forskningsfält, och mellan forskning och praktik.

Forskarskolan etableras mellan fyra offentliga och tre akademiska parter och leds av Linköpings universitet (LiU). Utöver LiU ingår Göteborgs stad, Linköpings kommun, Länsstyrelsen i Östergötland, Västra Götalandsregionen, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Urban Futures.