PEHKA - Process för etablering av hållbara klimatanpassningslösningar | Urban Futures
Image
Photo: Illustration: Maria Ljung
Breadcrumb

PEHKA - Process för etablering av hållbara klimatanpassningslösningar

Forskningsprojekt
Active research
Project period
2021 - 2023
Project owner
Göteborgsregionen

Short description

Fördjupad samverkan, nya arbetssätt och ökad kunskap. Det är fokus för PEHKA, ett projekt som syftar till stärkt klimatanpassning i socialt hållbara samhällen. Projektet ska leda till nya arbetssätt, nya verktyg och en fördjupad samverkan mellan sektorer och verksamheter för att ge kommunerna möjlighet att implementera klimatanpassningen i befintliga planeringsstrukturer.

Ett tungt ansvar vilar på kommunerna för den nödvändiga anpassningen av våra samhällen till ett förändrat klimat. Samtidigt skapar trögheten i inarbetade strukturer ett problem. För kommunernas planerare och beslutsfattare är det många förväntningar som konkurrerar, och alla vill se just sina behov prioriterade vid planeringsborden. Trycket är högt, inte minst i en storstadsregion i stark tillväxt som Göteborgsregionen. I praktiken kan det leda till att klimatanpassningsåtgärder nedprioriteras eller skalas bort helt.

Multifunktionella åtgärder kan vara en lösning, där ytor och anläggningar utformas för att svara mot flera behov samtidigt. En grönyta kan tex utformas för att ta hand om dagvatten, skapa bullerskydd, ge skugga och utgöra en social mötesplats samtidigt. Kunskap och erfarenhet kring planering och genomförande av mångfunktionella ytor behöver dock öka.

För att klimatanpassningslösningar ska ge effekt krävs att planering och gestaltning löser behoven, att genomförandet kan ske enligt en tydlig plan och att drift och skötsel är realiserbar utifrån målen. I dag fastnar mycket “tyst kunskap” i ena änden av korridorerna, inom olika yrken och sektorer. Den gemensamma kunskapen behöver öka, liksom kontaktytorna och lärandet.

Kunskapssammanställning och rekommendationer

Projektet PEHKA börjar med att göra en kunskapssammanställning och går sedan vidare, via fallstudier och analyser, för att nå delmål som förslag till regionala rekommendationer och/eller planeringsprinciper, utbildningar för hur klimatanpassningsåtgärder ska integreras i den kommunala planeringen. Dessutom genomförs workshoppar utifrån aktuella planeringsfall i Göteborgsregionen.

Målet är att satsningar på området ska bidra till utveckling och innovation kring nya processer inom klimatanpassning och ge ökad förmåga för samhällen att stå robust mot de risker som klimatförändringen innebär.

Med ny kunskap skapas ett viktigt underlag för prioriteringar, styrmedel, policyer och ett förändrat beteende.