Arbetet med urbana stationssamhällen fortsätter | Urban Futures
Breadcrumb

Arbetet med urbana stationssamhällen fortsätter

Published

Projektet Urbana stationssamhällen – realisering av potentialer i stationsnära områden har beviljats 4,7 miljoner från Trafikverket. Projektet, som startar i september, är en direkt fortsättning på det pågående projektet Urbana stationssamhällen – förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet. Den analys- och utvärderingsmetod som nu håller på att utvecklas kommer att testas tillsammans med kommuner i Göteborgsregionen.

Image
Spårvagn vid hållplats i Göteborg.
Photo: NTI Mediegymnasiet

Det finns en stor komplexitet i att planera stationsnära områden. Det finns yttre begränsningar i form av exempelvis buller, vibrationer och barriärer såsom järnvägen i sig. Det är även många aktörer inblandade i processen. Samtidigt kan en ökad tillgänglighet, förtätning och funktionsblandning bidra till ett mer levande stationssamhälle och gynna hållbarhet på flera sätt.

”Det är roligt att Trafikverket ger oss fortsatt stöd. Det finns en långsiktighet i arbetet då projektet på ett konkret sätt bygger vidare på kunskapsprocessen Urbana Stationssamhällen som pågick 2012-2019 och flera andra forsknings- och utvecklingsprojekt. Det är också ett tydligt exempel på gemensam kunskapsproduktion – där olika slags kunskap och perspektiv från både forskning och praktik förenas”, säger Sanna Isemo, projektledare, Urban Futures.

Beslutsstöd och former av samverkan

Projektet hoppas bidra till bättre beslutsstöd och former för samverkan mellan planerande aktörer på lokal, regional och nationell nivå. På så sätt skapa bättre möjligheter att integrera transportplanering med stadsutveckling. Projektet vill även bidra till ökad kunskap om hur vi minskar gapet mellan mål om stationsnära utveckling och det faktiska genomförandet.

Bygger vidare på pågående projekt

Projektet är en fortsättning på Urbana stationssamhällen – förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet där en analys- och utvärderingsmetod med fokus på täthet och tillgänglighet i stationsnära områden nu utvecklas. Ökad kunskap om hur metoden samspelar med och kan stödja de institutionella förutsättningarna för planering och genomförande behövs, liksom hur den kan tillämpas i praktisk planering i verkliga fall. En arbetsmetodik för stationsutveckling ska därför utvecklas där analys- och utvärderingsmetod kombineras med beprövade metoder och verktyg för samskapande.

Engagerar kommuner i Göteborgsregionen

Den fysiska platsens unika egenskaper och lokal kunskap om hinder och potentialer för utveckling kommer vara utgångspunkten för projekt. Tillsammans med några kommuner i Göteborgsregionen kommer metoden vidareutvecklas, testas och förfinas. Varje kommun och stationsnära område har sina specifika platsegenskaper och förutsättningar, vilket innebär att indikatorer och utvärderingsmål studeras och prövas i en samskapande process.

”Arbetet kommer ske i en samskapande process och i nära samarbete där vi tillsammans testar och utvecklar metoden samtidigt som vi väver in det platsspecifika egenskaperna. Detta arbete kan exempelvis ske genom gemensamma workshops. Ambitionen är att kommunerna ska få med sig ett bra underlag inför den fortsatta planeringen av sitt stationsnära område.”, säger Nina Hannula, regionplanerare, Göteborgsregionen.

Resultat

En handbok för att möjliggöra att metoden används av fler parter kommer tas fram. Den kan exempelvis användas i framtagande av fördjupade översiktsplaner, planprogram eller andra inriktningsdokument för valt stationsnära område. Resultaten från projektet är även tänkta att kunna användas i dialog mellan kommuner och övriga parter såsom Trafikverket och regionen för en hållbar stationsnära utveckling.

Fakta

Namn: Urbana stationssamhällen – realisering av potentialer i stationsnära områden
Samarbetsparter: Urban Futures (projektägare), Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers, Göteborgsregionen (GR), Samhällsplanering vid Högskolan Dalarna och Institutionen för samhällsplanering och miljö vid KTH.
Finansiär: Trafikverket
Pågår: 2022-2024
Kontaktperson: Sanna Isemo, projektledare, Urban Futures, sanna.isemo@wexsus.se