Tillsammans för förändring | Urban Futures
Image
Photo: Illustratör: Biba S. Jelusic
Breadcrumb

Tillsammans för förändring

Samtidens samhällsutmaningar ligger ofta utanför eller i gränslandet mellan olika aktörers roller, mandat och expertis. De har ofta många orsaker, är svåra att bestämt beskriva och definiera, och kan förstås och beaktas från många olika perspektiv. De saknar tydliga lösningar. Hanteringen av dem inbegriper ofta svåra dilemman och konflikter mellan olika mål och gränsdragningar som samhället satt upp. De kan kallas wicked issues – eller lömska problem.

Hållbar samhällsförändring nås bäst tillsammans

För att möta dessa utmaningar behövs djup samverkan mellan olika typer av expertis, erfarenheter, roller och kompetenser. En hållbar samhällsutveckling behöver bygga på en mångfald av perspektiv, där människans behov sätts i centrum inom miljömässigt motiverade ramar. Ingen har ensam all den kunskap, kapacitet eller de resurser som behövs för att realisera nödvändiga förändringar. 

Urban Futures - en arena för samskapande 

Urban Futures verkar för gemensam kunskaps- och kapacitetsutveckling för att nå en hållbar stadsutveckling. Samskapande är inte en enskild metodik utan en ansats som kan förverkligas och genomföras på olika sätt. Det handlar om att engagera aktörer i relevanta roller och med olika expertis i en gemensam process för att ta sig an en komplex samhällsutmaning. Målet är en process där olika aktörer lär från och med varandra och tillsammans skapar förutsättningar för hållbar stadsutveckling. 

Nya roller för både forskning och praktik

Urban Futures verksamhet baseras på ett transdisciplinärt förhållningssätt. Det innebär att kunskap och erfarenhet från både forskning och praktik överbryggas och integreras för att bättre kunna förstå och hantera samhällets utmaningar. Ny kunskap, nya perspektiv och angreppssätt utvecklas genom att forskare och praktiker ges utrymme att verka tillsammans. 

Transdisciplinära samarbeten kan vara utmanande. Att hantera frågor som ligger utanför enskild expertis, ansvar och mandat ställer krav på de medverkande att kliva utanför sin vanliga roll och öppna upp för något nytt. Typiskt behöver sådana sammanhang särskild omsorg och stöd. Inom Urban Futures verksamhet verkar vi på flera sätt för att möjliggöra nydanande och verkningsfulla samarbeten med hög samhällsrelevans.