Året som gått och blickar framåt | Urban Futures
Breadcrumb

Året som gått och blickar framåt

Published

Urban Futures verksamhetsberättelse 2022 finns nu att läsa.

Året 2022 är ett år som kommer att gå till historien på många sätt. Det började med sluttampen av coronapandemin och andrummet blev inte långt innan Europa drabbades av krig och energikris. Inom EU är det hög takt på besluten inom klimatområdet, samtidigt ser vi fler och starkare effekter av klimatförändringar på olika håll i samhället både lokalt och internationellt.

Under året genomfördes internationella toppmöten inom både klimat och biologisk mångfald – frågor som behöver få allt större utrymme i vår stadsplanering. I somras arrangerades även World Urban Forum 11 i Katowice, Polen, där representanter från Urban Futures kansli närvarade. Nationellt, regionalt och lokalt har mycket kretsat kring valet och energikrisen. Än en gång har det på alla nivåer tydliggjorts hur väl social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet hänger ihop och behovet av tvärsektoriell och transdisciplinär samverkan är tydligt.

Inom Urban Futures verksamhet fick flera samskapande processer fart under 2022. Projekt har rullat på väl och flera av de tematiska spår som vi tillsammans valt att fokusera på har fått fart. Under året gjordes även kraftsamlingar kring flera ansökningar som gav ett positivt utfall. I slutet av året då vi till exempel fick besked om beviljade medel från Formas till forskarskolan Just Transitions.

Under sommaren genomfördes en utvärdering av verksamheten med hjälp av en extern konsult. Resultatet gav upphov till en hel del interna diskussioner och uppmärksammade oss på oklarheter som behövde redas ut. Detta har lett till att vi nu har en bättre samstämmighet kring många frågor och ett mer strukturerat arbetssätt. Under året bytte vi också verksamhetsledare och vi har välkomnat nya personer in i samordnargruppen.

Vi tackar våra parter för gott samarbete under året och inte minst ni som engagerar er i samordningsgrupp och styrelse! Nu har vi landat och ser fram emot att gå in i det nya verksamhetsåret 2023 med full energi. Urban Futures är med i många nya forskningssammanhang vilket är väldigt kul och de frågor vi tillsammans valt att fokusera på är mer aktuella än någonsin. Läs mer om vad vi har gjort, om våra projekt och inte minst om våra klassiska Urban Lunch-time i vår verksamhetsberättelse för 2022.

Kristina Mjörnell
Ordförande, Urban Futures

Sara Pettersson
Tf verksamhetsledare, Urban Futures