Vad menar vi med hållbar stadsutveckling? | Urban Futures
Image
Illustration med ett barn på cykel i stadsmiljö
Photo: Foto Sanna Isemo, illustration Biba Sehovic
Breadcrumb

Vad menar vi med hållbar stadsutveckling?

Urban Futures fokuserar på hållbar stadsutveckling både lokalt och regionalt. Det inkluderar hållbar planering, gestaltning och byggande av städer och samhällen. Det innefattar också samspelet mellan lokal och regional utveckling och relationer mellan stad och land med strävan efter en jämlik utveckling såväl inom som mellan städer, regioner och samhällen.

Våra städer och samhällen står idag inför alltmer akuta och komplexa utmaningar såsom klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, segregation, en utbredd bostadsbrist och ojämlikhet i hälsa och livsvillkor. Denna typ av utmaningar är inte bara svåra att överblicka och hantera, missriktade åtgärder riskerar dessutom att förvärra problemen vi står inför.

Städer avgörande för en rättvis omställning

Samtidigt är städer avgörande för en rättvis omställning till ett mer hållbart samhälle. Idag står städer för merparten av de globala klimatutsläppen vilket innebär att det där också finns en potential till kraftigt minskade utsläpp genom exempelvis samutnyttjande av resurser, förändrade livsstilar och tekniska och sociala innovationer. För att hantera de utmaningar vi ställs inför och de målkonflikter de genererar, behöver vi utveckla nya modeller för ledning och styrning liksom nya arbetssätt, metoder och verktyg för att förverkliga genomgripande samhällsförändringar.

Gränsöverskridande samarbete

Vårt samhälle består av komplexa och sammanflätade system, vilket innebär att genomförandet av åtgärder ofta medför målkonflikter. När den byggda miljön förtätas behöver vi också tillgodose behovet av till exempel grönytor och offentliga mötesplatser samt bevara och utveckla viktiga natur- och kulturvärden. För att hitta lösningar behöver vi samarbeta gränsöverskridande över samhällssektorer, beslutsnivåer och discipliner, där olika slags kunskap och perspektiv integreras.

Städer och samhällen är under ständig förändring, samtidigt som de är fast rotade i sitt lokala sammanhang. Utveckling av hållbara städer och samhällen måste därför baseras på en bred och lokalt förankrad kunskapsbas, där en mångfald av aktörer och kunskapsbärare tillsammans formulerar problem samt utformningen av lösningar. Vi behöver samtidigt ifrågasätta rådande strukturer och kulturer, bjuda in kritiska perspektiv samt utveckla och testa alternativ.

Urban Futures bidrag – kunskap och kapacitet

Urban Futures bidrar till en hållbar stadsutveckling genom både kunskapsutveckling och kapacitetsbyggande. Tematiska spår och forskningsprojekt tar utgångspunkt i gemensamma samhällsutmaningar där ny kunskap behöver genereras och kapacitet byggas för att kunna utveckla städer i en hållbar riktning.