Jenny Lindén

HögskolaIVL - Svenska Miljöinstitutet
Institution
AvdelningLuftföroreningar och åtgärdsstrategier
Sökordstadsklimat,luftföroreningar, vegetation, stadsträd, urban förtätning, spridningsmodellering, lukt